บริการของเรา

บริการหลักของ Jimi The Coach (JTC) มีเพียงบริการเดียวคือ “การสร้างและพัฒนาผู้นำให้แข็งแรงจากภายในผ่านทักษะ Life Coach” เนื่องด้วยเป้าหมายหลักอันยิ่งใหญ่ของ JTC คือการสร้างผู้นำขององค์กรชั้นนำให้มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และมุ่งสู่เป้าหมายนั้นด้วยการดำรงตนอย่างแข็งแรงจากภายใน มีพลัง สามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ โดยบรรลุทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กรอย่างสอดคล้องมีจริยธรรม และมีความสุข

ด้วยเหตุนี้ JTC จึงมุ่งนำเสนอบริการ “การสร้างและพัฒนาผู้นำให้แข็งแรงจากภายใน” เป็นหลักเพียงประการเดียว หากแต่มีรูปแบบและเป้าประสงค์ในการพัฒนาที่หลากหลายภายใต้หลักการของ Life Coach โดยมีการออกแบบการบริการและเนื้อหาตามความต้องการขององค์กรและสถานการณ์ของผู้นำ

ผลที่ได้รับ

ผู้นำที่ได้รับบริการจากJimi The Coach จะสามารถ:

  • ดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
  • มีพลังในการลงมือทำเพื่อความสำเร็จ
  • ตัดสินใจอย่างเฉียบคม บนพื้นฐานของจริยธรรม
  • บริหารชีวิตและงานอย่างสมดุลและสอดคล้องในทุกด้าน
  • เข้าใจและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น
  • ใช้ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์
  • มีความสุขได้ในแบบฉบับของตนเอง

รูปแบบการบริการ