วิสัยทัศน์

เห็นผู้นำขององค์กรที่มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ดำรงตนเอย่างแข็งแรง และนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จนั้น โดยบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายองค์กรอย่างสอดคล้อง และมีจริยธรรม

ภารกิจ

เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในมือของเรา เพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จที่ต้องการ ภารกิจที่เราทุ่มเทมุ่งมั่นคือ
 • เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้นำระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป็นทางเลือกแรกในการพัฒนาผู้นำด้วยกระบวนการ Life Coach ของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มองค์กรชั้นนำที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมในวงกว้าง
 • มีทีมงานทรงคุณภาพ ที่มีความแข็งแรง และเป็นนายชีวิตของตัวเองด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การบริการจากใจ
 • เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจ และใช้ทักษะ Life Coach ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ที่ลูกค้าต้องการ
 • เป็นองค์กรธุรกิจที่แข็งแรง มั่งคั่ง และเจริญเติบโดอย่างยั่งยืน
  • - เพื่อพัฒนาผู้นำที่แข็งแรงของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
  • - เพื่อดึงดูดทีมงานที่มีคุณภาพ
  • - เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และทีมงาน
  • - เพื่อให้มีอิสระในการกำหนดทางเลือกของธุรกิจที่นำเราไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
 • เรายึดมั่น และส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพโค้ช และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริม สังคมอย่างต่อเนื่อง
 

ค่านิยม

"อิ่มเอมกับชีวิต ลิขิตโชคชะตา สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น ชื่นชมความแตกต่าง ทำอย่างมืออาชีพ"


1. Fulfillment : เรามีความอิ่มเอมกับชีวิตของเราเพื่อให้ผู้อื่นที่ได้สัมผัสเราเกิดความอิ่มเอมเช่นเดียวกัน
 • Abundant
  เราเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เราพร้อมเป็นผู้รับ คือเข้าใจการทำธุรกิจที่สร้างกำไร ในขณะเดียวกัน เราปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงที่ให้ผลลัพธ์กับทั้งผู้ให้และผู้รับ

 • Wealth
  เรามีความมั่นคง เราคิด และลงมือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และค้นหาศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวเราอยู่ตลอดเวลา

 • Success & Outcome Focused
  เรามุ่งเน้นความสำเร็จ และผลลัพธ์จากการทำทุกสิ่ง ความสำเร็จของเราต้องมีความยั่งยืน (Sustainable) ทำซ้ำได้ (Replicable) และเกิดผลลัพธ์ตามต้องการ (Deliver Results)

2. At Cause : เราเป็นผู้กำหนดและเลือกสิ่งที่สนองตอบวิสัยทัศน์และภารกิจสู่ความสำเร็จของเรา
 • Certainty
  เรามีความมั่นใจ แน่นอน และมั่นคงในตัวเอง เราเป็นผู้ที่มีความแข็งแรง ที่เชื่อและยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ

 • Embrace Uncertainty
  เราเปิดรับความไม่แน่นอนด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง และด้วยความเข้าใจถึงการเรียนรู้ และการเติบโตเมื่อเราได้ทำในสิ่งใหม่ๆ

 • Curiosity
  เรามีความสนใจใคร่รู้ในงานและคน เราให้คุณค่ากับการค้นหา เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง

 • Take Action
  เราเข้าใจถึงพลังของการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ เราแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติที่วัดได้ เป็นจริงได้ และเกิดผลเสมอ

 • Flexibility
  เรามีความยืดหยุ่นของพฤติกรรม เราเข้าใจว่าการปรับวิธีการให้สอดคล้องกับบุคคล เวลา และสถานการณ์ คือหนทางสู่ความสำเร็จ

 • Humble
  เรามีความถ่อมใจ เราให้ความสำคัญกับผู้อื่นเท่าๆ กับความสำคัญของตัวเราเอง เราขอบคุณในความไว้วางใจที่ลูกค้าให้เราอยู่เสมอ

 • Walk The Talk
  เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูด เรายึดมั่นในการเป็นแบบอย่างในสิ่งที่เราเผยแพร่กับผู้อื่น

 • Resilience
  เรายืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ เราเข้าใจในความผิดพลาด และพร้อมที่จะลุกชึ้นเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย เรามีพลังได้ด้วยตัวเอง

3. Pay It Forward : เราส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นอย่างไม่หยุดยั้ง
 • Serve Others
  เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของผู้ที่เราทำงานด้วย เราจึงละวางอัตตา และตัวตน และทำงานด้วยความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจและตั้งใจ

 • Community
  เราให้ความสำคัญกับการมอบสิ่งที่มีคุณค่ากลับสู่สังคม

4. Value The Differences : เราเห็นความดีงามภายในตัวคนแต่ละคน
เราจึงให้คุณค่าและเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล เราเชื่อในการใช้ความแตกต่างของแต่ละคนในการร่วมกันสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้
 • Resourceful Connection
  เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

 • Teamwork / Team Spirit
  เราเข้าใจ ยอมรับ เคารพ และชื่นชมในบทบาทของคนทุกคนในทีม เราเชื่อว่าทุกบทบาทคือส่วนที่สร้างผลลัพธ์ด้วยกัน เราให้ความสำคัญกับผลงานของทีมมากกว่าผลงานของตัวเอง

 • Work From Heart Space
  เราทำงานด้วยหัวใจ เราสัมผัส และเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น เราให้คุณค่ากับตัวตนของเขา เราให้ความเข้าใจ และอยู่ที่นั่นเพื่อเขา (Be There) เสมอ

5. Professional : เรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เราเข้าใจในวิชาชีพของเราอย่างลึกซึ้ง
เราส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
 • Expertise
  เรารู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่เราทำ

 • Quality
  เรายึดมั่นในคุณภาพของทุกสิ่งที่ส่งมอบถึงมือลูกค้า

 • Lifelong Learning
  เราเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองไม่มีที่สิ้นสุด

 • Discipline
  เราเคารพกฎกติกาในการทำงานทั้งขององค์กรของเราและของลูกค้า และปฏิบัติในสิ่งที่เรากำหนดไว้ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น

 • Focus
  เรามีความชัดเจนในสิ่งที่ทำเสมอ และเราทุ่มเทความสามารถ และความพยายามเพื่อสิ่งนั้นจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • Sincerity
  เราใช้ความจริงใจในการทำงาน เราเลือกบอกความจริงเสมอเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรและลูกค้าขององค์กรนั้น

 • Respect Others
  เราเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของคนทุกคน เรารับฟังความคิดของคนอื่นด้วยใจที่เปิดกว้างและความเข้าใจเสมอ