ประวัติโค้ช

คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ช Jimi)

ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Company Limited Thailand Coaching Academy และ Better You Company Limited

คุณพจนารถ เป็นที่รู้จักกันในหลายวงการ อาทิวงการ Human Resources & Organization Development, วงการ Trainer และ Consultant ในด้านการพัฒนาบุคลากร และวงการ Life Coach & Executive Coach

ปัจจุบันคุณพจนารถ เป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูงที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการโค้ชเมืองไทย มีจุดยืน มีความมุ่งมั่นมีวิสัยทัศน์และสไตล์การโค้ชที่แตกต่างและโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจนได้รับความสนใจจากองค์กรชั้นนำ แวดวงการศึกษา ธุรกิจ SME และสื่อมวลชนเสมอมา

นอกจากการใช้ทักษะการโค้ชช่วยพัฒนาผู้บริหารแล้วคุณพจนารถยังมีความเชื่อมั่นในการสร้างคนให้เป็นโค้ชที่มีคุณภาพเพื่อขยายผลและต่อยอดการใช้ทักษะที่มีประสิทธิภาพนี้ให้แผ่ขยายไปในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้คนไทยมีความแข็งแรงจากภายในด้วยศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง จึงได้นำเอาศาสตร์ Life Coaching เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทยโดยเปิดเป็นสถาบันชื่อ ‘Thailand Coaching Academy’ และหลักสูตรของสถาบันได้ผ่านการอนุมัติรับรองโดย International Coach Federation (ICF) ให้เป็นหลักสูตรในการสอนและพัฒนาคุณสมบัติของโค้ชตามมาตรฐานของ ICF แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ในด้านการศึกษา นอกจากพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วคุณพจนารถได้ศึกษาด้านการโค้ชขั้นสูงและได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลีย The Coaching Institute - Melbourne ว่ามีความสามารถ คุณสมบัติ และจริยธรรมตามหลักสากลและตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ทุกประการ

นอกจากนี้ยังเป็น Certified Trainer ในหลักสูตร Neuro Linguistic Programing (NLP) ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจในเมืองไทยเนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้บุคคลสามารถตั้งเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ด้วยการประสานจิตใต้สำนึกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิด ภาษาพูดและภาษากาย ของตนเองเพราะจะส่งผลต่อธุรกิจที่ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สร้างสรรค์คุณพจนารถเป็น NLP Certified Trainer ภายใต้มาตรฐานการรับรองของ The Australian Board of NLP

คุณพจนารถเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ “The Untold Stories of Executive Coaching in Thailand” ซึ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการโค้ชสำหรับผู้บริหารและผู้สนใจเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การเข้าร่วมก่อตั้ง Thailand Coaching Society เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านการโค้ชแก่สังคมไทยการเป็นอาสาสมัครสนับสนุนการโค้ชแก่ผู้ต้องการโอกาสการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อมวลชนทั้งการพูดและการเขียนรวมทั้งการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

คุณศิรินธร วาจานนท์ (โค้ชก้อย)
คุณอภิตา ชิตะปัญญา (โค้ชไก่)
คุณรัฐภูมิ เฮงรัศมี (โค้ชโจ้)
คุณอังคณาลักษณ์ จงจิต (โค้ชเจี๊ยบ)
คุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ (โค้ชแจ๊ด)
คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)
คุณนพดล ตังวัชรินทร์ (โค้ชนพ)
คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ (โค้ชนัท)
คุณณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ (โค้ชเบสท์)
คุณนุชจรินทร์ ตลิ่งวรรณ (โค้ชป๋วย)
คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์ (โค้ชปุ๊ย)
คุณทวีพร เต็งประทีป (โค้ชวี)
คุณสุวรรณา มิทเชล (โค้ชเปิ้ล)
คุณสุเมธ ประสมหงษ์ (โค้ชมอส)
คุณพัชมณฑ์ อนวัช (โค้ชแหม่ม)
คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม)
คุณนงพร แสงพรหมฉาย (โค้ชหลิว)
คุณวรินทร ชนะวรรณ (โค้ชแอน)
คุณทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม)
คุณสุวิมล สุริยบรรเจิด (โค้ชเอ๋)
คุณกชพรรณ บุญญานันต์ (โค้ชเอ๋)