Jimi The Coach Profile

Jimi The Coach (JTC) คือบริษัทที่ให้บริการด้าน Executive Coach ก่อตั้งโดยคุณจิมมี่ หรือคุณพจนารถ ซีบังเกิด ด้วยความเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงทุกคน ของทุกองค์กร มีความดีงาม มีความสามารถ มีความตั้งใจที่ดี และมีศักยภาพ อยู่ในตนเอง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ตลอดเวลา แต่บางครั้งอาจตกอยู่ในภาวะแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้แสดงศักยภาพและ ความสามารถที่ดีที่สุดออกมา

JTC มีความเชื่อในการใช้ทักษะ Life Coach เพื่อโค้ชผู้บริหาร เนื่องจากจะสามารถดึงพลังในแง่บวก ที่ถูกบดบัง นี้ขึ้นมาเป็นพลังที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีความเข้มแข็งจากภายใน สามารถพาตนเองไปสู่ จุดมุ่งหมายและความสำเร็จของชีวิตที่ตนเองต้องการ และพาทีมงาน ตลอดจน องค์กร ไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้ Jimi The Coach ยังมีสถาบันสอนทักษะ Life Coach คือ Thailand Coaching Academy (TCA) ซึ่งเป็นสถาบันสอนทักษะ Life Coach แห่งแรกและ แห่งเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ACTP หรือ Accredited Coach Training Program โดยInternational Coach Federation (ICF) และบริษัทในเครือคือ บริษัท เบ็ทเทอร์ยู จำกัด ซึ่งให้บริการด้าน Executive Coach และการพัฒนาศักยภาพผู้นำในกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)

คุณจิมมี่หรือคุณพจนารถ ซีบังเกิดผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach มีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายธุรกิจมากว่า 35 ปี และเป็นที่รู้จัก เป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี ในแวดวงการพัฒนาบุคลากร ผนวกกับมุมมองชีวิตที่ตกผลึก ทำให้คุณจิมมี่เป็นโค้ชที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการ โค้ชเมืองไทยด้วยสไตล์การโค้ชที่แตกต่างและโดดเด่น สร้างผลลัพธ์จากการโค้ชได้อย่างชัดเจน และคุ้มค่า คุณจิมมี่ได้หล่อหลอม และสร้างทีมงานที่มีมุมมอง ประสบการณ์ และแนวความคิดที่มีคุณภาพทัดเทียมกันอีกหลายท่าน เพื่อช่วยสร้างสรรค์และดึงศักยภาพ ของผู้บริหารให้ปรากฏเพื่อความสำเร็จทั้งในธุรกิจและชีวิตส่วนตัว จนความสามารถของคุณจิมมี่และทีมงานได้รับการบอกต่อในหมู่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ ทำให้ทีมโค้ชของ JTC เป็นหนึ่งในทีมโค้ชที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ คุณจิมมี่ผ่านการอบรม ด้านการโค้ชและได้รับการรับรองจากสถาบัน ที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย ว่ามีความสามารถ คุณสมบัติและจริยธรรมตามหลัก สากลและตามมาตรฐานของ International Coach Federation (ICF) ทุกประการ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาลงลึกในด้าน Executive & Life Coaching และ Neuro Linguistic Programming (NLP) จนได้รับการรับรองเป็น Certified Trainer ในหลักสูตร NLP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศาสตร์ ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจในเมืองไทยในขณะนี้

Jimi The Coach (JTC) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Executive Coach ด้วยทักษะด้าน Life Coach ซึ่งเป็นเครื่องมือ และวิธีการที่จะช่วยดึงพลังในแง่บวกที่ถูกบดบังไว้ด้วยสาเหตุต่างๆ นี้ขึ้นมาเป็นพลังที่ช่วยให้ผู้บริหาร มีความเข้มแข็ง จากภายใน สามารถพาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและความ สำเร็จของชีวิตที่ตนเองต้องการ และพาทีมงาน ตลอดจน องค์กร ไปสู่ความ สำเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ